فاکتور برآورد هزینه

برآورد هزینهدرب به درب: در حمل و نقل به روش درب به درب یارباکس مرسوله شما را از درب منزل شما (مبدا) تحویل گرفته و درب مکان مورد نظر (مقصد) تحویل میدهد


کارگو : در حمل و نقل به روش ترمینال یارباکس مرسوله شما را از درب منزل شما (مبدا) تحویل گرفته و در ترمینال شهر مورد نظر (مقصد) تحویل میدهد